Всички типови /готови/ проекти на къщи от нашия сайт са разработени във фаза технически проект /ТП/. В посочените цени към всеки проект са включени следните части:

1.Архитектура
2.Строителни конструкции
3.Технически контрол по част Строителни Конструкции
4.Водоснабдяване и Канализация /ВиК/
5.Електроинсталации /Ел/
6.Енергийна ефективност;
7.Оценка на съответствието за енергийна ефективност;
8.Проект безопасност и здраве /ПБЗ/;
9.Проект пожарна безопасност /ППБ/.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВАТ ГОТОВИТЕ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ

1.Авторски надзор по част архитектура
2.Авторски надзор по част конструкции /задължителен – извършва се от конструктора проектант по време на строителството – по отделен договор/
3.Външни връзки към проекта по част Електроинсталации
4.Външни връзки към проекта по част ВиК
5.Отопление, Вентилация и Климатизация /ОВК/
6.Паркоустрояване и благоустрояване
7.Геодезическа снимка и вертикална планировка
8.План за управление на отпадъците

В посочените цени се включват:

– посоченият набор от проекти по частите
– 3 комплекта папки по всяка част
– консултации по възникнали въпроси