Оразмеряване на стълби – как да го направим сами?

Редица от нас допускат грешки при оразмеряване на стълби. Това идва от факта, че не са запознати с няколко прости правила, а те са:

1. В стълбищното рамо се допускат най-малко 3бр. стъпала и най-много до 15бр., но психологическата граница е до около 11 стъпала в група.

2. Дължината на стълбищната площадка следва да е с размери, минимум широчината на стълбищното рамо.

3. За пресмятане височината и широчината на стълбището се използва следната формула:
2Н+В=63 (+/-1)см.,
където Н е височината на стъпалото, а В е широчината му.

4. Препоръчителните височини на стъпалата варират  в зависимост от предназначението им и помещенията,
които обслужват:
4.1. За външни стълби – от 12 до 15см / максимум/.
4.2. Стълбища в обществени сгради – 13 до 15см.
4.3. За многофамилни жилищни сгради – 15 до 17см
4.4. За еднофамилни жилищни сгради / къщи и вили/ – до 19см. Комфортната зона е до 17см.
4.5. За мазета и тавански помещения – до 21см.

5. Според наклона си стълбите биват:
– полегати – с наклон до 20°
– нормални  – с наклон от 20° до 35°
– стръмни  – с наклон над 35°