В тази секция сме описали всички онези документи, които трябва да притежава инвеститорът и без които не би могло да започне проектирането:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.Документи за собственост на имота /парцела/.

2.Скица с Виза за проектиране или извадка от действащия подробен устройствен план /издава се от главния архитект на съответната община и е валидна 6 месеца/.

3.Становища и данни от експлоатационните дружества:

*становище за присъединяване към електрическата мрежа или съгласувана виза /издава се от местното електроразпределително дружество – заявяват се необходимите за   обекта мощности- стандартно 15kW монофазен ток/.

*становище за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система на “ВиК” или съгласувана виза /издава се от местното ВиК дружество/.

* При налични партиди за ток и вода е достатъчно да се представят ксерокопия на последните платени сметки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това са необходимите документи в общия случай. Когато има инвестиционно намерение в имот с отстъпено право на строеж или с други особени фактори, вида на необходимите документи следва да се уточни след консултация с проектанта-архитект.

НЕОБХОДИМИ ИЗХОДНИ ДАННИ

1.Геодезическо заснемане на терена

2.Геоложки и хидроложки проучвания на терена