При възникване на строителна инициатива е необходимо да се сдобиете със скица с виза за проектиране за вашата сграда от отдел „Деловодство“ на съответната община.

Необходимите документи, които трябва да представите за издаването на виза са:
– Документ за собственост: нотариален акт или договор за учредено право на строеж (копие);
– Удостоверение за наследници (копие) – при наследствен имот;
– Предложение, нанесено на ксерокопие на скицата на имота;
– Документ за платена такса.
* В някои от общините се изисква мотивирано предложение, нанесено на ксерокопие на скицата на имота.

Срокът за издаване на виза е 14 дни и се заплаща такса, която се определя от общината.

Визата представлява разрешение за изработване на проекта. Въз основа на нея архитектът ще ви каже какво можете да построите в имота си и ще се състави задание за проектиране.

Последователността на инвестиционния процес е подробно изобразена в следната схема:

Model